મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મગનભાઈ અડેનવાલાને મહાગુજરાત યુનિવર્સિટીને સમર્પિત કરી

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મગનભાઈ અડેનવાલાને મહાગુજરાત યુનિવર્સિટીને સમર્પિત કરી