ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ‘સાયન્સ કાર્નિવલ 2023’નું ઉદ્ઘાટન કર્યું

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ‘સાયન્સ કાર્નિવલ 2023’નું ઉદ્ઘાટન કર્યું