જામનગર ખાતે ‘ગુજરાત ગૌરવ દિવસ’ની ઉજવણી

જામનગર ખાતે ‘ગુજરાત ગૌરવ દિવસ’ની ઉજવણી