જીવંત પ્રસારણ

See the latest Watch Live Program of Government of Gujarat

Live: રાજકોટ ખાતે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં કોમન ફેસિલીટી સેન્ટરનું ઉદ્‌ઘાટન