આપના પ્રતિભાવ આપો

Connect with the heart of Governance

આપને કંઈ ફરિયાદ છે? કે કોઈ સૂચન કરવું છે? તો એ અમને અહીં લખી જણાવો. આપના પ્રતિભાવ રાજ્યવહીવટને અસરકારક બનાવવામાં ઘણી અગત્યની ભૂમિકા ભજવશે.


captcha